Organisatieadvies

Het gaat ons bij organisatievraagstukken niet om gewichtige analyses, maar om het neerzetten van zichtbare resultaten.

 

Organisatievraagstukken benaderen wij zowel vanuit de bedrijfsmatige kant als vanuit de gedragsmatige kant. Denk bij bedrijfsmatig aan: strategie, structuren, werkprocessen, overlegstructuren en de inzet van sturingsinstrumenten. Gedragsmatig zijn organisatiedynamiek, cultuur en teamontwikkeling waarbij we aandacht hebben voor hoe de gedragsmatige kant optimaal ondersteund wordt door de bedrijfsmatige kant.

 

Voorbeelden van vraagstukken waarbij wij u graag ondersteunen:

 • De visieontwikkeling van de organisatie dan wel onderdelen daarvan;
 • Beweging creëren in vastgelopen patronen in organisatie- en samenwerkingsvraagstukken;
 • Het bevorderen van een slagvaardige resultaatgerichte organisatie;
 • Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie;
 • Het strategisch vermogen versterken, door de samenhang te verbeteren tussen visie, strategieën, doelen en bedrijfsprocessen;
 • Het zelfkritisch vermogen versterken zowel voor de directie, management en medewerkers / professionals;
 • Hoe zet ik de jaarplancyclus effectief in als sturingsinstrument in plaats van een jaarlijks ritueel;
 • De ontwikkeling van management en medewerkers.

Vanuit onze adviesrol opereren wij als sparringpartner, adviseur, coach of interim-manager. Tevens begeleiden we diverse processen en ontwerpen leer- of begeleidingstrajecten die nauw aansluiten bij waar de organisatie of het organisatieonderdeel staat.

 

Aanpak

Geïnspireerd door de systeemtheorie, benaderen wij vraagstukken in eerste instantie vanuit het systeemdenken. Samen met de opdrachtgever bepalen we de juiste aanpak tegen de achtergrond van de gewenste organisatieontwikkeling.

 

Het systeemdenken is gericht op het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg, én het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames, waarbij het concept van terugkoppeling centraal staat en laat zien hoe acties elkaar kunnen versterken of dempen (Peter Senge).

 

Organisatieadviestrajecten

 • Training en ontwikkelingstraject voor professionals met een leidinggevende taak en verantwoordelijkheid binnen een grote gemeente
 • Herinrichting werkprocessen van hoog opgeleide professionals binnen een grote gemeente
 • Resultaatgericht werken; ontwerp en implementatie
 • Leiderschapsontwikkeling binnen snelgroeiende zorgonderneming